Konsorcjum DGMT stanowi zespół doświadczonych i dynamicznych profesjonalistów z sukcesem prowadzących od ponad 10 lat indywidualne praktyki prawnicze.

Łączy nas pasja i zamiłowanie do wykonywanego zawodu. Chęć wspólnego radzenia sobie z najbardziej ambitnymi projektami, kształtowanymi przez wymagające warunki prawnego i gospodarczego obrotu, stały się podstawą do zawiązania konsorcjum, powołanego – obok kontynuowanych prowadzenia indywidualnych kancelarii - do wspólnej realizacji zleceń złożonych, wyspecjalizowanych i często wielobranżowych.

Zróżnicowanie specjalizacji każdego z członków Konsorcjum DGMT, a także solidne podstawy wykonywanego zawodu w postaci gruntownej wiedzy z szerokiego spektrum zagadnień prawnych i pozaprawnych gwarantują świadczenie komplementarnych usług prawnych na wysokim poziomie.

Szanujemy potrzeby naszych Klientów, co oznacza, że stale dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się trendów i potrzeb biznesowych.

Do najważniejszych projektów, w których brali udział Konsorcjanci DGMT należą:

 • kompleksowa obsługa prawna inwestycji, m.in. w zakresie: projektowania, konstrukcji oraz komercjalizacji przedsięwzięć budowlanych; tworzenia nowych marek produktów na rynek konsumencki, a także sieci dystrybucji oraz infrastruktury IT do obsługi tych sieci; zakładania spółek celowych skupionych na realizacji ściśle zakreślonych celów biznesowych z obszaru inwestycji budowlanych, e-biznesu oraz prawnych ram produktów przez nie realizowanych, jak również podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w te przedsięwzięcia, od etapu projektowania umów i porozumień handlowych, przez negocjacje aż do finalizowania przedmiotowych przedsięwzięć;
 • dokonywanie analiz prawnych due diligence w ramach rozmaitych procesów inwestycyjnych;
 • bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność w sektorze finansowym, transportu i spedycji, e-biznesu i nieruchomości, w tym developerów i pośredników, szczególnie w aspekcie audytów prawnych, negocjacji związanych z procesem inwestycyjnym oraz procesów administracyjnych (sądowoadministracyjnych) i cywilnych.

Konsorcjum skupia Partnerów wyspecjalizowanych we wzajemnie uzupełniających się obszarach prawa i biznesu, tj.

 • regulacje prawne szeroko pojętego elektronicznego obrotu prawnego i gospodarczego, usługi konsultacji i doradztwa prawno - biznesowego dla sektora finansowego, obrotu nieruchomościami, e-biznesu oraz wdrożeniowego IT. Ekstensywna praktyka w zakresie wymagających umów w obrocie gospodarczym, w tym inwestycji na rynku nieruchomości oraz z partnerami zagranicznymi, prawa autorskiego oraz prawa ochrony danych osobowych.
 • doświadczenie w pracy w sądownictwie powszechnym oraz sądownictwie administracyjnym. Doradztwo m. in. spółkom prawa handlowego (w tym grupy kapitałowe) z branży budowlanej, energetycznej oraz informatycznej, w zakresie prawa cywilnego i handlowego (prawa spółek i obrotu gospodarczego), zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych. Głęboka znajomość sprawh z obszaru procedury administracyjnej oraz prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, oraz praw rodzinnego.
 • specjalizacja w prawnej obsłudze szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w szczególności w dokonywaniu analiz prawnych due diligence, nabywaniu tytułów prawnych do nieruchomości, tworzeniu i analizie umów od etapu projektowania do zakończenia realizacji inwestycji, w tym w ramach inwestycji organizowanych i prowadzonych w ramach zamówień publicznych. tym doświadczenie w problematyce opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zajęcie pasa drogowego, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, rent planistycznych, czy opłat adiacenckich. Doradztwo w zakresie prawa energetycznego, w szczególności w aspektach obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym, specyfice procesu inwestycyjnego w zakresie źródeł wytwórczych, regulacji tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby infrastruktury sieciowej, roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, a także bieżąca obsługa podmiotów z tej branży.
 • Bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

KONSORCJUM DGMT

korzysta we wspólnych projektach z dorobku naukowego oraz analiz naukowych sporządzanych na zlecenie przez uznanych przedstawicieli doktryny prawa koncentrujących się w szczególności wokół szeroko rozumianego: a) prawa gospodarczego publicznego (prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo działalności gospodarczej); b) prawa ochrony środowiska (oceny oddziaływania na środowisko, środki finansowo - prawne, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność w ochronie środowiska); c) prawa karnego i prawa wykroczeń.

Na rozległy zespół współpracowników Konsorcjum DGMT składają się także asystenci i aplikanci oraz szerokie grono radców prawnych i adwokatów rozmaitych specjalności.

NASZE USŁUGI

Członkowie Konsorcjum DGMT specjalizują się w świadczeniu wszechstronnej pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Doradzamy przedsiębiorcom zarówno przy doborze odpowiedniej formy działalności jak i w bieżącej działalności, procesach inwestycyjnych, przekształceniach, fuzjach oraz podziałach.

Działając indywidualnie lub w ramach wspólnych projektów (zależnie od zapotrzebowania klientów):

 • świadczymy standardowe usługi pomocy i obsługi prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa spółek i obrotu gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego;
 • świadczymy wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i rynku nieruchomości, prawa energetycznego, prawa ochrony danych osobowych, prawa usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa konsumenckiego oraz prawa tzw. nowych technologii;
 • zapewniamy reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego (w tym o rozwód, o unieważnienia małżeństwa, o separację, o wykonywanie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o zniesienie współwłasności majątkowej i podział majątku wspólnego, o alimenty itp.), świadczymy pomoc przy sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza), doradzamy w sprawach dotyczących majątku wspólnego małżonków (podział majątku wspólnego);
 • świadczymy kompleksowe usługi w dziedzinie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnoskarbowego, które obejmują prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę, obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary, sprawy o ułaskawienie, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Specjalizujemy się w prowadzeniu negocjacji, opiniowaniu i analizowaniu umów oraz przygotowywaniu pozostałej dokumentacji w obrocie handlowym. Członkowie Konsorcjum DGMT oraz członkowie zespołu prawnego posiadają bogate doświadczenie w prawnej obsłudze inwestycji (w tym aspekcie prowadzonych audytów prawnych nieruchomości i nabywanych spółek), a także wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw sądowych (cywilnych, w szczególności z zakresu sądowego procesu gospodarczego, karnych oraz rodzinnych - rozwody).

Ponadto zapewniamy udział adwokata, występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, we wszystkich stadiach postępowania karnego.

Oferowane usługi mogą być wedle potrzeb świadczone zdalnie lub osobiście w Państwa siedzibie lub innym wskazanym miejscu. Projekty o znaczeniu priorytetowym obsługiwane są zawsze w pierwszej kolejności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Należy podkreślić, że oferujemy usługi również w języku angielskim, którym posługujemy się biegle tak w mowie, jak i w piśmie.

ul. Dmowskiego 6/6, 80-243 Gdańsk
tel.: 58 / 728 28 95, fax: 58 / 728 28 94
e-mail: biuro@dgmt.pl
www.dgmt.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Nazwisko
E-mail
Tel.
Treść zapytania
Pole e-mail jest konieczne do wypełnienia

Created by Mediateam